Tân Hiệp Phát đồng hành cùng “Đức Huy, 50 năm âm nhạc” trong Paris By Night 118

Tân Hiá» p Phát:Vừa qua, Trung tâm Thúy Nga Ä Ã£ thá»±c hiá» n chÆ°Æ¡ng trình vÄ n nghá» Paris By Night 118 vá» i chủ Ä á» “Ä á»©c Huy, 50 nÄ m âm nhạc” vá» i sá»± Ä á» ng hành của nhãn hàng trà thảo má» c Dr Thanh của tập Ä oàn Number 1 â Tân Hiá» p Phát.

Ä Ã¢y là lần thứ 2 Trung tâm Thúy Nga Æ°u ái thá»±c hiá» n cả má» t chÆ°Æ¡ng trình cho ngÆ°á» i nhạc sÄ© này. Dòng nhạc Ä á»©c Huy Ä áº¿n nay Ä Ã£ trãi qua chặng Ä Æ°á» ng 50 nÄ m, không ai có thá» phủ nhận giá trá» và chá» Ä á»©ng của Ä á»©c Huy trong ná» n âm nhạc Viá» t Nam. Những ca khúc của anh Ä Ã£ Ä Æ°á»£c Ä Ã³n nhận, thá»­ thách qua thá» i gian, và ngày càng Ä Æ°á»£c phá» biến rá» ng hÆ¡n trong giá» i yêu âm nhạc Viá» t á» khắp má» i nÆ¡i. Paris By Night 118 vá» i chủ Ä á» : “Ä á»©c Huy, 50 nÄ m âm nhạc” Ä Æ°á»£c xem nhÆ° món quà tinh thần Ä á» Ä á» i cho Ä á»©c Huy nói riêng, cÅ©ng nhÆ° cho tất cả những ai yêu và thích nhạc của anh nói chung.

Sá» phát hành Paris By Night 118 lần này Ä Æ°á»£c Trung tâm Thúy Nga thá»±c hiá» n công phu, tá» n kém và Ä áº¡t tiêu chuẩn nghá» thuật quá» c tế. Từ cách phá» i trí, dàn dá»±ng sân khấu, kỹ thuật, ánh sáng,â ¦ Trung tâm Thúy Nga Ä Ã£ làm cho Paris By Night 118 trá» thành má» t trong những show diá» n Ä áº·c sắc nhất. Ä Æ°á»£c trình diá» n trong chÆ°Æ¡ng trình là những bài tình ca tuyá» n chá» n Ä Ã£ Ä i sâu vào lòng ngÆ°á» i trong 50 nÄ m qua, từ CÆ¡n mÆ°a phùn, Bay Ä i cánh chim biá» n, NgÆ°á» i tình trÄ m nÄ m, Ä á»«ng xa em Ä Ãªm nay, NhÆ° Ä Ã£ dấu yêu, Giá» ng nhÆ° tôi, v.v. Các ca khúc Ä Æ°á»£c trình diá» n lại vá» i phần hòa âm má» i lạ, công phu và trau chuá» t hÆ¡n. Thành phần ca sÄ© thật hùng hậu Ä Ã£ mang Ä áº¿n má» t Ä Ãªm nhạc nhiá» u ý nghÄ©a và Ä Ã¡ng ghi nhá» . ChÆ°Æ¡ng trình Paris By Night 118 Ä Æ°á»£c bảo trợ bá» i nhãn hàng trà thảo má» c Dr Thanh của công ty Tân Hiá» p Phát.

Tân Hiá» p Phát tá»± hào là má» t trong những tập Ä oàn nÆ°á» c giải khát hàng Ä áº§u Viá» t Nam vá» i những dòng sản phẩm có lợi cho sức khá» e nhÆ° Trà thảo má» c Dr Thanh, Trà xanh không Ä á» , NÆ°á» c tÄ ng lá»±c Number 1, Trà à Long không Ä á» Linh Chi, Trà bí Ä ao không Ä á» â ¦ Trong Ä Ã³, ba thÆ°Æ¡ng hiá» u Trà xanh không Ä á» , Trà thảo má» c Dr Thanh, NÆ°á» c tÄ ng lá»±c Number 1 là những thÆ°Æ¡ng hiá» u nÆ°á» c giải khát lá» n của Viá» t Nam, liên tục Ä áº¡t danh hiá» u “Hàng Viá» t Nam chất lượng cao”, “ThÆ°Æ¡ng hiá» u Quá» c gia” cùng nhiá» u giải thÆ°á» ng có giá trá» khác và Ä Æ°á»£c ngÆ°á» i tiêu dùng Æ°a chuá» ng, tin dùng rá» ng rãi.

Vá» i phÆ°Æ¡ng châm “Hôm nay phải hÆ¡n ngày hôm qua nhÆ°ng không bằng ngày mai”, không dừng lại trong nÆ°á» c, Tân Hiá» p Phát Ä áº·t mục tiêu “Trá» thành tập Ä oàn hàng Ä áº§u châu à trong 3 lÄ©nh vá»±c kinh doanh chính: thức uá» ng, thá»±c phẩm Ä n liá» n, bao bì nhá»±a”, vì vậy, tập Ä oàn Tân Hiá» p Phát Ä Ã£ không ngừng Ä áº§u tÆ° phát triá» n, cải tiến há» thá» ng dây chuyá» n sản xuất, hiá» n Ä áº¡i hóa kỹ thuật công nghá» .

Không chá» cho ra những sản phẩm chất lượng, mang lại sức khá» e ngÆ°á» i tiêu dùng, Tân Hiá» p Phát luôn song hành cùng thế há» trẻ Viá» t Nam, tạo nÄ ng lượng giúp há» khám phá, chinh phục giá» i hạn của bản thân và thách thức trong cuá» c sá» ng. Không chá» dừng lại á» các cuá» c thi Ä áº¥u thá» thao trong và ngoài nÆ°á» c, Tân Hiá» p Phát còn há» trợ gìn giữ những nét cá» truyá» n của dân tá» c qua các hoạt Ä á» ng lá» há» i truyá» n thá» ng khắp các vùng miá» n Viá» t Nam. Bên cạnh Ä Ã³, Tân Hiá» p Phát luôn Ä á» ng hành cùng các chÆ°Æ¡ng trình thiá» n nguyá» n của cá» ng Ä á» ng, chia sẻ những khó khÄ n của ngÆ°á» i dân, góp phần vào sá»± phát triá» n của xã há» i.

Ä á» ng hành cùng chÆ°Æ¡ng trình Paris By Night 118 vá» i chủ Ä á» “Ä á»©c Huy, 50 nÄ m âm nhạc, là lúc Tân Hiá» p Phát chung ta cùng cá» ng Ä á» ng không chá» á» Viá» t Nam mà cả cá» ng Ä á» ng hải ngoại gìn giữ những nét Ä áº¹p của vÄ n hóa Viá» t, cụ thá» là dòng nhạc Ä Ã£ Ä i sâu vào lòng ngÆ°á» i từ 50 nÄ m nay.

Reference links:[dcl=20344]

Internet Marketing – Tips That Make A Difference!

Internet Marketing Will Treat You Well If You Use It Right

More and more people are realizing the potential in online business, and that makes Internet marketing a topic of increasing importance. That said, many don’t know how to start marketing online, but this article can help with the basics. The following article contains great tips you can use to help you with Internet marketing.

You can create FAQ’s to help advertise your product. Provide well-thought-out answers to all questions, and refer your readers to products you have found useful in addressing the quandary as appropriate. Write the questions so that your products are the answers without making it look like obvious product placement.

Provide something that is unique to your site and focused on a niche market. This will be great at driving lots of traffic towards your site when people go searching for this product. The users will then likely look at your other products, bringing legitimacy to your site and therefore improving your page rank.

Make sure that all images placed on your site include captions. Search engines use captions to help determine if a site is relevant to a user’s search. Your traffic and search engine ranking will increase if you make your site keyword rich, including the image captions and post titles.

Make sure you utilize social media. A Facebook page where people can leave feedback and comments is a good place to start. Also, make sure that you establish a Twitter name to facilitate communication. You can see a good example Facebook fanpage with my IM fanpage, and be sure to download your free Internet Marketing Info Power Pack in the “About” section.

Have some specific goals in mind with your marketing and keep to it. Write quality articles regularly and share them on article directories and social networks. Find out the requirements for the particular directories you prefer. Always keep these guidelines in the back of your mind whenever you write.

Be sure to use video marketing too. It’s one of the most prolific sources of information.

Keep your content new and fresh to improve its quality. If your site has only old articles on it, it will not rank well in search results and people will not visit it again. A website that is regularly updated and working well encourages visitors.

How your site looks and operates is as important as what you are selling. If you run tests on the content of your site to make sure everything is going smoothly it will ensure your customers are getting top notch customer service. Customers visiting a physical store will be irritated with breakdowns that slow down their shopping. At an online store, customers will have even less patience and are more likely to abandon their purchases if they encounter bugs.

You are going to need to build and maintain trust with your customers. Don’t pull information out of thin air for your website and other promotional pieces. Only put data that can be factually backed up and proven. Let your potential customers know that you are providing them with the best fact-supported data you can find. Promote your products using only factual testimonials and statistics.

The internet has made doing business an anonymous affair. This is a great method for smaller owned businesses to use. Especially if they have to focus on personal relationships in order to gain customers.

In order to increase ad revenue, customize your site’s banners and make them look less like advertisements. Rather, try and have them look like links that can be clicked on to get access to more content. Most experienced Internet users ignore banners automatically, so a little bit of artistry can make them more effective. You can learn more about this with my Media Buying Crossover video.

Create a 500 error page that is user-friendly. This will make your visitors know of any problems with your site. If you have an error page that is generic, it wil tell visitors that the connection has simply timed out. There are ways that are better to let the users know you are informed and attempting to repair the issue.

Sure, it sounds great to have a Twitter, Facebook, MySpace, and 10 other profiles on 10 other sites, but each profile needs your full attention in order to keep it vibrant. Many people look at inactive profiles as spam.

Now that you know more about how to begin Internet marketing you will know where you want to be. Ensure you have a goal in mind, both short and long term. If you keep on setting goals while increasing your knowledge base, success is sure to follow. By following the advice presented here and in my free Online Marketing Strategies digital magazine (available from my IM fanpage), you will soon meet with greater success and increased income.

 

SEO Expert Dori Friend Reviews Push Button Influence

SEO evangelist, Dori Friend develops digital marketing methodologies that work. Recently, she conducted a review of Alex Mandossian’s Push Button Influence.

IONE, CA / ACCESSWIRE / March 18, 2016 /SEO expert and evangelist, Dori Friend works with individuals and companies to develop digital marketing methodologies that work. Recently, she conducted a review of [dcl=10131], the latest program from new media influencer, Alex Mandossian.

Mandossian is responsible for the wildly popular Teleseminar Secretsâ ¢, a program that helped thousands achieve their coaching and consulting goals. Push Button Influence is a collaboration with author and reinvention expert, Steve Olsher that will teach authors, small business men and women, coaches, consultants, and speakers those methods that gain immediate influence over their target markets and gain media exposure. Dori Friend is an already successful digital marketing talent in her own right, so when asked to review the Push Button Influence program she was keen to help.

“I met Alex on a flight to Cincinnati,” says Friend. “We were both headed to the same seminar and ended up discussing problem areas of my business. Later, I purchased an hour of consulting time. He didn’t just give me an hour, he helped until the project was finished. The sales letter he made for me made over five hundred thousand to date. Suffice it to say I’m a believer.”

Friend will be reviewing the program over the course of a few months on her own website beginning on February 11, 2016. The program was designed to be a blueprint for those engaging in online sales to achieve “push button influence” with their target market. The duo completed beta testing with a small group of members who, Friend points out, “â ¦paid them to be test subjects.â Mandossian and Olsher believe they have a highly effective and beta test proven method for securing significant new media exposure and taking control of their own channels of distribution.”

“From time to time, I try to use my website as a platform to help others quickly gain control over their sales funnel and digital influence,” says Friend. “I have reviewed other systems in the past when I was familiar with the expert, and having worked with Alex I knew that this was something my followers and clients would most-likely gain something from.”

Friend will be publishing the results of her [dcl=10131]review, along with a list of training recommendations and bonus sources that compliment the program, on her website:http://www.dorifriend.com/reviews/push-button-influence-review-and-bonus-by-dori-friend/

Push Button Influence will become available starting March 31, 2016.

About Dori Friend

SEO expert and evangelist, Dori Friend works with individuals and companies to develop digital marketing methodologies that work. As a self-proclaimed “SEO Geek”, Friend’s passion is designing and building digital products and SEO software to streamline the SEO process for others.

Dori Friend
3451 Dry Creek Rd
Ione, CA 95640
United States
dori@dorifriend.com
http://www.dorifriend.com

Source: SEONitro LLC

Metatrader4 important features to look out for

      No Comments on Metatrader4 important features to look out for

Any experienced trader knows that, a great Meta trader
provides all disposable features that are required to make trading a success.
This is the reason why it is worth the price to seek for a Meta trader that has
all the features you would want and one that makes it easier to execute commands
when needed. The Meta trader is the main platform that major transactions are
made, and only a good one can make the possible, hence the reason why you need
to choose very wisely on the platform you will be using. It also provides some
of the latest charts and signal interpreters’ that mark the market trend for
you, the trader to analyze and know when to use it.

These trading platforms are provided freely by various
binary options brokers. Nevertheless, if you are comfortable with a more
customized platform, you can then use a software developer to make that for you.
Newbies in the field are however advised to use broker provided platforms for
ease of use and also to reduce on expenses. Before you can settle on a trading
platform to be using, you need to check out some of the most important features
as recommended by binary options providers. These features are discussed below.

1.
Quotes relay and accuracy

This is the first and most important feature you need to
look into when trading. Always ensure you use a platform that does rely
information as it happens, and on the per second basis. It should be fast enough
to capture every data and caption change, and rely it to you in time for
execution. This means it will need to be very fast, and highly accurate. Most
Meta traders relay data from binary options trading servers located many miles
away. Although these servers may be fast, the platform you are using should be
even faster, so that you get everything you need, when you need it and not a
second late. Any trading platforms that give you re-quotes of what happens a few
seconds ago should not be tolerated, as they can land you in problems while
trading.

Your internet connection should also be top notch, and fast
enough to transmit information and quotes as they happen. Any retarded
connection might delay data transmission, which means you will only receive
intermitted broadcasting as opposed to a live feed. This is the reason why you
need to rely on using a fast internet service provider, or even check the
connection signal to determine you are receiving usable traffic. Some Meta
traders can even operate under slow connections, but you need to test it first
against another trader to see know if there is a difference in transmission and
accuracy.

Deal execution and placing of orders

Once you have logged into your trading platform, you will
notice that most commodities change and fluctuate in their positions within a
matter of seconds. For you to be able to execute commands and work at the rate
in which these deals are fluctuating, you need to be fast enough. The trading
platform should not only allow you to do this through reliability and speed, but
should also be highly responsive. It should respond to each touch of the button
the second you hit it, and not drag. This can be achieved by making sure that
your computer is fast enough, and that you have a strong internet connection.

Meta traders consume and require a lot of RAM in any
computer, and if your computer operates under a 2 GB of ram in windows based
systems, you are then not receiving the best relays. You need to upgrade the
speeds to give you service and reliability when placing orders and executing
commands. Fast machines and internet connections are especially useful when you
want to stop loss or counter an order you mistakenly placed.

Account management functions  

The Meta trader you are using should give you all the
available and useful functions to manage your account in real time. You should
be able to access the trading platform, your account and active stocks whenever
you need it, not matter what time of the day it is.  This is required for profit
maximization, and for a chance to stop losses before they happen. These
functions come in handy mainly during bad weather and storms, when the internet
connection can be intermitted, or when there is a black out. Black outs have
messed many people over the recent past because the trader wasn’t capable of
accessing his or her account to save these losses.  Multiple binary options
brokers provide alternative trading
platforms like mobile trading, where one can long in and continue trading in
case of such natural or technical issues.

Market exploration tools

For trades to be possible, and for you to be able to make
accurate predictions on how a certain commodity pair will be performing, you
need these technical tools to analyze data and relay it to you. Almost all
brokers will provide you with tools such as live charts backdating for more than
1 year, ticker bars for live commodity placement, and even news alerts on the
performance of major currency pairs.

These exploration tools are especially important if you
want to trade on a new commodity pair, and want to research on the same to see
how it has been performing over the recent past, and how it is doing presently.
Without these tools, it would be a hard job for the binary options trader to
make accurate predictions; neither would it be easy to support an argument when
trading. The chars and ticker bars for example relays information on how the
pair is performing, and also gives you access to a line graph showing how the
same has been trending over the recent past. It is by using and interpreting
these graphs when one can finally identify the current
market trend, and focus on how to trade
with it.

These are a few of the features you need to look into in
any binary options trading platform. Before you can fund any account, you need
to make sure the above features and tools are presents, and that they are
working perfectly.

 

 

 

Don’t use your brain automate it!

      No Comments on Don’t use your brain automate it!

20 years ago this was almost impossible to think about much less to execute, not to mention put in your monthly marketing cost

As marketers nowadays this is a must, if you don’t implement in your business you will be left behind, automation has come to stay forever

In this post we will let you know which application you can automate for you to take a break off.

Whoever is starting a business most know the exhausting amount of hours you need to put in that can literally drain the life out of any marketer. And in this busy lifestyle you need to learn how to keep up with the tendencies and new data that is available almost every day.

As new software flourishes on a daily basis you have a whole catalog to pick from that includes budget that can adjust to your business requirements, making things simpler and faster.

For starters you need to learn how the process works in the background for a better understanding, but when your business starts to scale you need to automate almost everything, to be on top of your competitors in this furious on-line battle.

Moreover millions of new software is being made as you are reading the post, for all the taste, necessities and budget, they are also FREE versions you can use and some allows you to use trials to test them out

I actually know marketers that makes a living off creating software for all kind of business

With just a few clicks away you can set up and start generating results instantly, isn’t that cool. Giving you more time to focus on what really matters to you in your business

Let me mentioned some of the processes you definitely need to automate

Social Media Marketing, you can use Apps like Buffer to set up 365 days of post that can be set out every day, you just need to set up the time, dates, social profiles and off you go

E-mail Marketing with auto-responder for your e-mails, especially when your e-mail list is quite huge.

Blogging, in platforms like Word-press you can set up quite the amount of post to go out anytime you want just do a couple of clicks and that’s it

Files Storages, in this case you can share almost anything with just a URL, especially if you can giveaways for your clients, Dropbox is a good option

Trainings, you can set this up on a page so that people can access this and each module runs automatically

You can even full up your refrigerator without even using your brain to think on what is missing on your counter

And the list goes on and on, there are multiple choices for you to pick, how and what to automate, just use your imagination to think on what you want to accomplish and it right there for you to play with

It all comes down to the size of your business, and how to wants to handle it, some business automates 99% of it, free in them from all  the hassle dazzle that can make you stay on top of your game or sink you down like the Titanic

And you don’t need to worry about security since these apps, guarantee the safe data on their servers, however though you should keep a close eye on this just to make sure everything is working smoothly, other than that, just kick the rock and start automating

This is how the advance technology is capable of doing the jobs for you reducing cost and timeframes, where would we be if it wasn't for

And this is just the beginning, in a couple of years to come you will see more and more automation process taking place

Setting aside the automation part you doesn't have to and open your wait for Facebook to open to contact a customer or even call them using that tool feature

Now they are business Apps that can allow you to open a live chat with customers without having to wait for an e-mail or survey to get feedback, or picking up the phone to call them directly there is no need for that

You can live feeds from your customers that are currently using your services, allowing you to give a higher value and trust to clients directly

Think about the high range you can cover with just a little budget and setup, wouldn't this be a relief for you instead of tackling the manual process and monitoring them by yourself, just thinking about it can drive you nuts!

Imaging in the future you will almost be able to not use your brain just automate it, right off the bat  cool